HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard

Hoc Weerlijn

Slecht weer (geweest)? Kijk of de lessen doorgaan onder het linkje "afgelastingen" of op onze facebook pagina!

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle instructeurs van HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard (hierna te noemen: HOC Hoeksche Waard) zullen, naar hun beste vermogen, ernaar streven elke hond de meest adequate begeleiding te geven, waarbij het welzijn van de hond uitgangspunt behoort te zijn.


Artikel 2

Alle instructeurs zullen de grenzen van hun deskundigheid, werkend op het terrein van honden, in acht nemen. Zij zullen zich onthouden van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

Artikel 3

Alle instructeurs zullen de cursisten en hun hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons. Zij zullen feiten van vertrouwelijke aard, aan hen toevertrouwd, te allen tijde respecteren.


Artikel 4

Alle honden, ongeacht de leeftijd of het ras, zijn welkom. Loopse teven worden ten tijde van hun loopsheid niet toegelaten op het trainingsveld. Indien honden een besmettelijke ziekte hebben, zoals bijvoorbeeld kennelhoest, is het – ter voorkoming van verspreiding van het virus – eveneens niet toegestaan met deze honden naar de trainingen te komen.


Artikel 5

Iedere cursist is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door zijn of haar hond aan derden. Cursisten dienen derhalve zelf zorg te dragen voor een dekkende WA-verzekering.


Artikel 6

Cursisten van HOC Hoeksche Waard zijn behalve het cursusgeld geen jaarlijkse contributie verschuldigd. 

Artikel 7

Inschrijven voor cursussen kan geschieden online, via de e-mail en telefonisch. De inschrijving wordt op een zo kort mogelijke termijn aan de cursist bevestigd. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling. Indien bij aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan, heeft HOC Hoeksche Waard, anders dan nadrukkelijk overeengekomen, het recht de cursist te weigeren. Voor het rappelleren van openstaande facturen zal telkens een bedrag groot 

€ 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8

In geval van calamiteiten kan HOC Hoeksche Waard beslissen over te gaan tot restitutie van het cursusgeld c.q. een tegoedbon geven voor een latere cursus. 

Artikel 9

HOC Hoeksche Waard verplicht zich, ingeval van prijsstijgingen, de cursisten tijdig, doch in ieder geval uiterlijk per het moment van inschrijven, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 10

Mensen die kunnen aantonen dat zij recent hun hond uit een Nederlands asiel hebben gehaald, krijgen de eerste cursus voor de helft van de prijs.


Artikel 11

Cursisten die verhuizen, dienen hun adreswijziging tijdig kenbaar te maken, zodat ze te allen tijde bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het e-mailadres.

Artikel 12

Naast de door HOC Hoeksche Waard verstrekte informatie via de website, wordt er naar cursisten zoveel mogelijk gecommuniceerd per mail voor wat betreft de te volgen cursus(sen). Nieuwtjes worden gecommuniceerd via Social Media. Om die reden raden wij aan ons te volgen op Facebook https://www.facebook.com/hoc.hoekschewaard

Artikel 13   

In geval de weersomstandigheden van dat moment c.q. de weersomstandigheden in voorgaande dagen de conditie van het veld zodanig hebben verslechterd dat er niet op verantwoorde wijze les gegeven kan worden, zal op de website www.hondenopleidingscentrum.nl onder de rubriek “Weerlijn” bij het kopje “Afgelastingen” worden aangegeven of en zo ja, welke lessen worden afgelast c.q. verschoven. Op doordeweekse dagen zullen eventuele afgelastingen om uiterlijk 18.00 uur worden vermeld op de website. Op zaterdagochtend gebeurt dit om uiterlijk 08.00 uur.

Ook onder de rubriek “Weerlijn” wordt alsdan bij het kopje “Inhaallessen” aangegeven of en zo ja, wanneer de betreffende lessen kunnen worden ingehaald.


Artikel 14

Ter voorkoming van overlast voor anderen, is iedere cursist verplicht een poepzakje bij zich te hebben, opdat eventuele ongelukjes op het trainingsveld adequaat opgeruimd kunnen worden.


Artikel 15

Bij de eerste les dienen de cursisten hun inentingsboekje mee te nemen, opdat nagegaan kan worden of de honden afdoende zijn ingeënt. 


Artikel 16

De minimumleeftijd om in een cursus de hond te mogen handlen is 14 jaar. Bij cursisten onder de 16 jaar behoudt HOC Hoeksche Waard het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

Artikel 17

HOC Hoeksche Waard werkt te allen tijde toe naar tevreden klanten. Cursisten die desalniettemin ergens ontevreden over zijn, wordt verzocht dit kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek met hun instructeur, opdat deze de gelegenheid heeft hier iets mee te doen. Cursisten die na een persoonlijk gesprek met hun instructeur nog steeds een gevoel van ontevredenheid hebben, omdat ze van mening zijn dat het gesprek met de instructeur niet heeft geleid tot een oplossing voor het gerezen probleem, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ina Speksnijder via de algemene contactgegevens van HOC Hoeksche Waard.

Ingeval een cursist een officiële klacht wil indienen, kan dit via het algemene e-mail adres van HOC Hoeksche Waard: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.In deze mail dient te zijn opgenomen:

  • gegevens van de cursist en diens hond
  • een zo concreet en compleet mogelijke omschrijving van het gerezen probleem
  • voor zover van toepassing een beschrijving van een voorstel om tot een oplossing te komen

De ontvangst van deze mail zal binnen drie werkdagen worden bevestigd. In deze bevestiging zal worden opgenomen:

een korte beschrijving van de aangedragen klacht

een korte uiteenzetting van het tijdstip en de manier waarop de klacht zal worden onderzocht

de verwachtingstermijn waarbinnen de cursist een reactie op de ingediende klacht zal ontvangen. Aan de hand van de inhoud van de mail zullen alle betrokkenen worden gehoord en zal er een gezamenlijk overleg worden geënsceneerd, opdat alsnog tot een bevredigende oplossing gekomen kan worden.

Artikel 18

HOC Hoeksche Waard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aangesloten bij de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Alle landelijke examens zullen worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.

Artikel 19

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien behoudt HOC Hoeksche Waard zich het recht voor, in alle redelijkheid en billijkheid, achteraf te beslissen.