Een vrolijke en
gehoorzame hond

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met HOC Hoeksche Waard.

Deskundigheid, competentie en vertrouwen

1. Alle instructeurs van HondenOpleidingsCentrum Hoeksche Waard (hierna te noemen: HOC Hoeksche Waard) zullen, naar hun beste vermogen, ernaar streven elke hond de meest adequate begeleiding te geven, waarbij het welzijn van de hond uitgangspunt behoort te zijn.
2. Alle instructeurs zullen de grenzen van hun deskundigheid, werkend op het terrein van honden, in acht nemen. Zij zullen zich onthouden van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.
3. Alle instructeurs zullen de cursisten en hun hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons. Zij zullen feiten van vertrouwelijke aard, aan hen toevertrouwd, te allen tijde respecteren.

Loopsheid en besmettelijke ziekten

4. Alle honden, ongeacht de leeftijd of het ras, zijn welkom. Loopse teven worden ten tijde van hun loopsheid niet toegelaten op het trainingsveld. Indien honden een besmettelijke ziekte hebben, zoals bijvoorbeeld kennelhoest, is het, ter voorkoming van verspreiding van het virus, eveneens niet toegestaan met deze honden naar de trainingen te komen.

Aansprakelijkheid

5. Iedere cursist is zelf aansprakelijk voor eventuele schade aangericht door zijn of haar hond aan derden. Cursisten dienen derhalve zelf zorg te dragen voor een dekkende WA-verzekering.

Bereikbaarheid en communicatie

6. Cursisten die verhuizen, dienen hun adreswijziging tijdig kenbaar te maken, zodat ze te allen tijde bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor een wijziging van het e-mailadres of het telefoonnummer.
7. Naast de door HOC Hoeksche Waard verstrekte informatie via de website wordt er naar cursisten zoveel mogelijk gecommuniceerd per email voor wat betreft de te volgen cursus(sen). Nieuwtjes worden gecommuniceerd op onze website en facebookpagina https://www.facebook.com/hoc.hoekschewaard.

Cursusgeld

8. Cursisten van HOC Hoeksche Waard zijn behalve het cursusgeld geen jaarlijkse contributie verschuldigd.
9. U schrijft zich in voor een cursus, niet voor een aantal lessen (m.u.v. de welpen- en privélessen).
10. Inschrijven voor cursussen kan geschieden via het aanmeldformulier op de website. De inschrijving wordt op een zo kort mogelijke termijn aan de cursist bevestigd. Indien 2 dagen voor aanvang van de cursus het verschuldigde cursusgeld niet is voldaan, heeft HOC Hoeksche Waard, anders dan nadrukkelijk overeengekomen, het recht de cursist te weigeren.
11. Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan deze nog kosteloos worden geannuleerd. Tot één week voor aanvang van de cursus kan men annuleren, maar is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd, ongeacht of de cursist wel of niet gaat deelnemen.
12. HOC Hoeksche Waard verplicht zich, ingeval van prijsstijgingen, de cursisten tijdig, doch in ieder geval uiterlijk per het moment van inschrijven, hiervan op de hoogte te stellen.

Annulering van lessen

13. In geval er door slechte weersomstandigheden, slechte veldcondities of overmacht er geen les gegeven kan worden, zal op de website www.hondenopleidingscentrum.nl en onze facebookpagina worden aangegeven of en zo ja, welke lessen worden afgelast c.q. verschoven. (zie ook punt 14). Dit gebeurt uiterlijk 1 uur voor de les.
14. Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur:
– Zal HOC Hoeksche Waard een vervangend instructeur regelen; of
– Haalt de instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.
15. Indien een afgelaste les niet ingehaald kan worden, zal de afgelaste les verrekend worden met de vervolgcursus. Indien u niet inschrijft voor een vervolgcursus, wordt u alsnog de mogelijkheid geboden de gemiste lessen, in de vervolgcursus, in te halen.
16. Indien door ziekte (van de cursist of de hond) de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging.
17. Indien de cursist lessen annuleert of niet verschijnt op de afgesproken training, is dit voor rekening van de cursist.
18. Bij groepslessen heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, mits deze op de hoogte is van de oefeningen en de lesmethode.

Wachtlijst

19. Wanneer een cursus vol is, kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen. U ontvangt bericht wanneer er plek is in de desbetreffende cursus.
20. Indien u het aanbod 2x afwijst, wordt u van de wachtlijst verwijderd.

Opruimen van ontlasting

21. Ter voorkoming van overlast voor anderen, is iedere cursist verplicht een poepzakje bij zich te hebben, opdat eventuele ongelukjes op het trainingsveld adequaat opgeruimd kunnen worden. Poepzakjes kunnen worden gedeponeerd in de vuilnisbakken die aan het hek hangen.

Inentingen

22. De hond dient de entingen te hebben gehad die voor die leeftijd gelden en tijdig worden herhaald. Naast de reguliere entingen wordt vaccinatie tegen kennelhoest ten zeerste aanbevolen.

Minimum leeftijd voor kinderen

23. De minimumleeftijd om in een cursus de hond te mogen handlen is 14 jaar. Bij cursisten onder de 16 jaar behoudt HOC Hoeksche Waard het recht om te bepalen of de cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

Klachtenregeling

24. HOC Hoeksche Waard werkt te allen tijde toe naar tevreden klanten. Cursisten die desalniettemin ergens ontevreden over zijn, wordt verzocht dit kenbaar te maken in een persoonlijk gesprek met hun instructeur, opdat deze de gelegenheid heeft hier iets mee te doen. Cursisten die na een persoonlijk gesprek met hun instructeur nog steeds een gevoel van ontevredenheid hebben, omdat ze van mening zijn dat het gesprek met de instructeur niet heeft geleid tot een oplossing voor het gerezen probleem, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ina Speksnijder via de algemene contactgegevens van HOC Hoeksche Waard.

Ingeval een cursist een officiële klacht wil indienen, kan dit via het algemene e-mail adres van HOC Hoeksche Waard: info@hondenopleidingscentrum.nl. In deze mail dient te zijn opgenomen:
– gegevens van de cursist en diens hond
– een zo concreet en compleet mogelijke omschrijving van het gerezen probleem
– voor zover van toepassing een beschrijving van een voorstel om tot een oplossing te komen
De ontvangst van deze mail zal binnen drie werkdagen worden bevestigd. In deze bevestiging zal worden opgenomen:
een korte beschrijving van de aangedragen klacht, een korte uiteenzetting van het tijdstip en de manier waarop de klacht zal worden onderzocht en de verwachtingstermijn waarbinnen de cursist een reactie op de ingediende klacht zal ontvangen. Aan de hand van de inhoud van de mail zullen alle betrokkenen worden gehoord en zal er een gezamenlijk overleg worden geënsceneerd, opdat alsnog tot een bevredigende oplossing gekomen kan worden.

Slotbepalingen

25. HOC Hoeksche Waard is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kvk nummer 72800623 en aangesloten bij de Federatie Hondensport Nederland (FHN). Alle landelijke examens zullen worden afgenomen door een keurmeester van de FHN.
26. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien behoudt HOC Hoeksche Waard zich het recht voor, in alle redelijkheid en billijkheid, achteraf te beslissen.

Pin It on Pinterest

Share This